Logo Puur na Tuur

Puur na Tuur respecteert jouw privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Puur na Tuur respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van Puur na Tuur en worden bijgehouden op het adres van Puur na Tuur, Rue de Linsmeau 8, 4287 Racour. Aangezien de gegevens door jezelf worden meegedeeld, draagt Puur na Tuur geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Puur na Tuur terzake elke aansprakelijkheid af.

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe richt je een schriftelijk verzoek met bewijs van jouw identiteit aan Puur na Tuur, Tuur Van Hove, Rue de Linsmeau 8, 4287 Racour.

De gebruikersgegevens worden aangewend om jou de gevraagde diensten of informatie snel en efficiënt te kunnen leveren. Toepassingen waarop alleen geregistreerde gebruikers kunnen aanloggen, worden wat betreft privacy beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Puur na Tuur.

Cookies – Google Analytics – reCAPTCHA

Gelieve de cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie.

Beveiliging van toegang

Puur na Tuur besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Puur na Tuur. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.

Winkelwagen

10 tips voor een
na-Tuur-lijker leven​

Schrijf je in en ontvang het eBook