Privacy2018-02-16T09:41:12+00:00

Puur na Tuur respecteert uw privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Puur na Tuur respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gebaseerd op de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van Puur na Tuur en worden bijgehouden op het adres van Puur na Tuur, Rue de Linsmeau 8, 4287 Racour. Aangezien de gegevens door uzelf worden meegedeeld, draagt Puur na Tuur geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Puur na Tuur terzake elke aansprakelijkheid af.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan Puur na Tuur, Tuur Van Hove, Rue de Linsmeau 8, 4287 Racour.

De gebruikersgegevens worden aangewend om u de gevraagde diensten of informatie snel en efficiënt te kunnen leveren. Toepassingen waarop alleen geregistreerde gebruikers kunnen aanloggen, worden wat betreft privacy beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Puur na Tuur.

Door zelf een foto op te laden, bevestigt de gebruiker dat de foto opgeladen werd met de toestemming van de afgebeelde persoon, dat de opgeladen foto geen inbreuk uitmaakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde en dat ze gepast is in een professionele context. Door zelf een foto op te laden, staat u tenslotte toe dat de opgeladen foto gebruikt wordt in het kader van de door Puur na Tuur aangeboden toepassingen en zichtbaar is voor u en Puur na Tuur.

Cookies – Google Analytics

Gelieve de cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie.

Beveiliging van toegang

Puur na Tuur besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Puur na Tuur. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.