fbpx
FAQ2018-12-14T07:22:08+01:00
Visualisatie2017-09-26T14:33:18+02:00

Een visualisatie kan in de vorm van een geleide fantasie of een imaginatie.

Tekenen2017-09-26T14:33:18+02:00

Tekenen wordt gebruikt omdat het weer een andere manier is om uitdrukking te kunnen geven aan je gevoel. Je kunt het gevoel van dat moment op die manier ook vastleggen.

Reichiaans lichaamswerk2017-09-26T15:04:25+02:00

Reichiaans lichaamswerk (ontwikkeld door Wilhelm Reich) is een combinatie van diep ademen en lichaamswerk. Het dient om blokkades en spanningen in je lichaam te verkennen en los te maken. (Zie ook rebirthing).

Rebirthing2017-09-26T15:04:25+02:00

Rebirthing is in een ademhalingstechniek die tot doel heeft op eenvoudige wijze contact te maken met de eigen levensenergie. Je verbindt de inademing met de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme waarbij je de pauzes in je ademhaling weglaat. Door op deze manier ontspannen en voortdurend vol en diep te ademen, kom je meer in contact met jezelf. Je wordt je meer bewust van de blokkades in je lichaam. In een reeks van sessies onder begeleiding wordt ernaar gestreefd de ademhaling te bevrijden van blokkades, zodat er een natuurlijke, volledige ademhaling ontstaat. Door door deze blokkades heen te ademen, openen die zich en komen de emoties die daarmee verbonden zijn vrij. Dit geeft ruimte, ontspanning en meestal ook nieuwe energie.

Ontspanning2017-09-26T15:04:25+02:00

Met behulp van verschillende ontspanningstechnieken wordt (diepere) ontspanning bewerkstelligd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de focus op de ademhaling en/of het lichaam te richten.

NLP2017-09-26T15:04:25+02:00

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. ‘Neuro’ staat voor het uitgangspunt dat het zenuwstelsel centraal staat in alles wat we denken, voelen, doen en (zintuiglijk) ervaren. ‘Linguïstisch’ geeft aan dat mensen hun indrukken organiseren met behulp van taal. Hierdoor ontstaat een samenhangend systeem van ideeën, herinneringen, verwachtingen en overtuigingen. Dit systeem ordent en verwerkt ook de nieuw binnenkomende informatie. De meeste NLP-technieken zijn er op gericht mensen terug te brengen naar de directe ervaringen die aan de ideeën, herinneringen, verwachtingen en overtuigingen ten grondslag liggen. Dus van het denken weer terug naar de directe ervaring. Met ‘Programmeren’ wordt bedoeld dat wij zelf kunnen bepalen hoe wij onze subjectieve ervaringen organiseren. Een andere programmering (organisatie, ordening, verwerking) van dezelfde zintuiglijke indruk leidt tot een andere beleving, tot nieuwe gedachten, gevoelens en gedrag.

Mindfulness2017-09-26T15:04:25+02:00

Mindfulness is een term die momenteel zeer in is. Wat je doet bij mindfulness is echter niet nieuw, het wordt al eeuwen gepraktiseerd onder de naam “meditatie”.
Mindfulness is dus een moderne term voor meditatie. Voor de beschrijving daarvan zie meditatie.

Meditatie2017-09-26T15:04:25+02:00

Meditatie is een essentieel element in mijn manier van werken. Meditatie is eigenlijk geen techniek. Mediteren is niets anders dan je lichaam, je emoties en je gedachten waarnemen. Kijken naar wat er in je leeft zonder interpretatie of oordeel. Zonder er in mee te gaan, het vast te zetten of weg te drukken omdat je het niet wilt voelen. Zo word je getuige van alles wat er is in jou, inclusief je innerlijke kind. Vanuit je eigen centrum, in een diep contact met jezelf en met het hier en nu neem je als het ware van een afstand waar wat er zich afspeelt in jou. Bewustzijn. Dit geeft rust, stilte en helderheid.

Mediteren kan op veel verschillende manieren. We doen ook vaak actieve meditaties. Dit betekent dat we erbij bewegen. Het idee hierachter is dat het voor de westerse mens moeilijk is om vanuit het drukke leven meteen tot stilte te komen. Bij een actieve meditatie is er dan ook eerst de gelegenheid om in geluid of beweging onze onrust naar buiten te brengen, zodat er ruimte ontstaat voor stilte en meditatie.

Lichaamsgerichte psychotherapie2017-09-26T15:04:25+02:00

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben, dat het lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

In de Westerse psychotherapie is deze benadering relatief nieuw; in de Oosterse tradities is onderlinge beïnvloeding van de lichamelijke en geestelijke gezondheid in feite al duizenden jaren een gangbare theorie.

De voornaamste grondlegger van lichaamsgerichte psychotherapie is Wilhelm Reich. Andere ontwikkelaars op dit terrein zijn Moshé Feldenkrais, Alexander Lowen, Stanley Keleman en John Pierrakos. Reich ontdekte in het lichaam verhardingen in de vorm van spierspanningen en blokkades, waarmee het fysieke organisme op verdrongen gevoelens zou reageren. Hij noemde dit lichaamspantsers. Reich ontwikkelde tevens een karaktertheorie gebaseerd op eerder werk van zijn leraar Sigmund Freud waarbij niet alleen de psyche maar ook het lichaam werd betrokken. Hij nam waar dat bepaalde karakterstructuren zich ook lichamelijk uitdrukten zoals in de lichaamsbouw, de motoriek en expressie. Volgens Reich zou de psychotherapie zich niet alleen met de psyche moeten bezighouden maar ook met het lichaam in de vorm van intensief ademen, bewegen en expressiviteit. Hieruit ontstonden therapievormen als: bio-energetica, core-energetica, emotioneel lichaamswerk, rebirthing, rolfing, postural integration en primaltherapie.

Innerlijke dialoog2017-09-26T15:04:25+02:00

De innerlijke dialoog is een gestalttechniek waarbij je een dialoog laat ontstaan tussen twee delen in jezelf. Bijvoorbeeld een dialoog tussen je innerlijke kind en de volwassene die je nu bent. Hierbij verplaats je je ook letterlijk van de ene plek in de ruimte naar de andere en neem je steeds de lichaamshouding en stemming aan die horen bij die plek.

Innerlijk kind werk2017-09-26T15:04:25+02:00

Bij innerlijk kind werk gaan we ervan uit dat ieder mens een ‘innerlijk kind’ heeft. Hiermee wordt bedoeld dat wij een deel in ons hebben dat nog steeds leeft in de oude gevoelens en overtuigingen van het kind dat we vroeger waren. Zolang we ons hier niet van bewust zijn, kunnen deze oude gevoelens en overtuigingen onze gevoelens en gedrag in het nu heel sterk bepalen. Door er bewust van te worden en ze te (her)beleven kun je ze loslaten en meer in de werkelijkheid van je volwassen leven in het heden komen. Voor een uitgebreide uitleg hiervan, zie Primal Rebirth® Therapie.

Imaginatie2017-09-26T15:04:24+02:00

Imaginatie is een innerlijk beeld maken van bijvoorbeeld een situatie of een persoon. Het kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de gevoelens, gedachtes en lichamelijke ervaringen die je had in een bepaalde situatie nader te onderzoeken.

Gestalt2017-09-26T15:04:24+02:00

De grondlegger van de gestalttherapie, Perls, werd geïnspireerd door het Zenboeddhisme. De kern van deze vorm van therapie is dan ook: bewustzijn, meditatie en het hier en nu. Niet de vraag “waarom?” staat centraal (zoals bij zijn leermeester Freud), maar de vraag “hoe?”. Het gaat niet om inzicht (ratio, hoofd), maar om de directe gevoelservaring. Van contact met onszelf, met onze omgeving en met anderen. Dat contact is alleen mogelijk in het ‘hier en nu’. Ook al is dat wat er gebeurt misschien het gevolg van een dieper patroon, je kijkt vooral naar: hoe voelt het nu en hoe reageer je in die situatie op dat moment? Bij de gebruikte technieken onderzoek je dus één specifieke gebeurtenis. Je kunt ook in plaats van een gebeurtenis een specifiek deel in jezelf (een subpersoonlijkheid of een lichaamsdeel) onderzoeken: door daar in te gaan zitten en het te laten praten. Je kunt ook verder gaan en een dialoog laten ontstaan tussen verschillende delen in jezelf (zie ook innerlijke dialoog).

Geleide fantasie2017-09-26T15:04:24+02:00